របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
៣០ មករា ២០១៩
របាយការណ៍​ប្រចាំឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១៨​
១៧ កក្កដា ២០១៨
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៨
១៨ ឧសភា ២០១៨
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១ និង ទិសដៅ ការងារឆមាសទី២
០៤ សីហា ២០១៧
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៧
៣១ ធ្នូ ២០១៦
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី ១ និង ទិសដៅការងារឆមាសទី ២ ឆ្នាំ២០១៦
២២ សីហា ២០១៦
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦
៣០ ឧសភា ២០១៦
របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១ និង ទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៥
០៥ សីហា ២០១៥
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៥
១០ មេសា ២០១៥
របាយការណ៍​ប្រចាំឆមាស​ទី​ ១​ និង​ ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​ ២​ ឆ្នាំ​២០១៤​
០២ មករា ២០១៥