របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆមាសទី១​ឆ្នាំ​២០០៧
២២ សីហា ២០០៧
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៦
៣១ ធ្នូ ២០០៦
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៥
៣១ ធ្នូ ២០០៥
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៤
៣១ ធ្នូ ២០០៤
របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០២
៣១ ធ្នូ ២០០២