សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធវត្តិករសាស្រ្ត និងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបៃតងកម្ពុជា
១៩ ធ្នូ ២០២៣


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ