ព័ត៌មាន

ប្រកាសស្តីពី​ ប្រាក់តំកល់ធានាលើដើមទុន

១៥ តុលា ២០០១

ប្រកាសស្តីពី ការគណនាការប្រាក់ចំពោះឥណទានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

១៤ សីហា ២០០១

ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​ទីផ្សារ​អន្តរធនាគារ

២៩ ឧសភា ២០០១

ប្រកាសស្តីពីការដាក់អោយប្រើប្រាស់មូលប្បទានប័ត្រគំរូថ្មី

៣០ មីនា ២០០១

ប្រកាសស្តីពី សភាផាត់ទាត់មូលប្បទានប័ត្រចារឹកជាប្រាក់រៀល

២៧ ធ្នូ ២០០០

ប្រកាស​ស្តីពី​សភាផាត់ទាត់មូលប្បទានប័ត្រចារឹកជាប្រាក់រៀល

២៧ ធ្នូ ២០០០

ប្រកាសស្តីពី សភាផាត់ទាត់មូលប្បទានប័ត្រចារឹកជាដុល្លារអាមេរិក

១៤ វិចិ្ឆកា ២០០០

ប្រកាស​ស្តីពី​សភាផាត់ទាត់មូលប្បទានប័ត្រចារឹកជាដុល្លារអាមេរិក

១៤ កញ្ញា ២០០០

ប្រកាសស្តីពីដំណើរការគណនយ្យកម្មសំរាប់ប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណ

១៧ កុម្ភៈ ២០០០

ប្រកាស​ស្តីពី​ចំណាត់​ថ្នាក់​ និង​សំវិធានធន​លើ​បំណុល​អាក្រក់ ​​និង​បំណុល​សង្ស័យ​រួម​ទាំង​ការ​ប្រាក់​ដែល​បាន​ព្យួរ

១៧ កុម្ភៈ ២០០០