សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ សហការជាដៃគូជាម្ួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ច
១១ ឧសភា ២០១៦


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ