ព័ត៌មាន

ប្រកាសស្តីពី ការរក្សាប្រាក់បំរុងកាតព្វកិច្ចចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ កុម្ភៈ ២០០២

ប្រកាសស្តីពី អនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ កុម្ភៈ ២០០២

ប្រកាស​ស្តីពី​តំរូវ​ការ​របាយការណ៍​សំរាប់​ប្រតិបត្តិការ​​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​​និង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មាន​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ

២៥ កុម្ភៈ ២០០២

ប្រកាស​ស្តីពី​អនុបាត​សាច់​ប្រាក់​ងាយ​ស្រួល​របស់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ កុម្ភៈ ២០០២

ប្រកាស​ស្តីពី​ការរក្សា​ប្រាក់​បំរុង​កាតព្វកិច្ច​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ កុម្ភៈ ២០០២

ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់អត្រាការប្រាក់ជាគោលសំរាប់បុនហិរញ្ញប្បទាន

២៥ ធ្នូ ២០០១

ប្រកាស​ស្តីពី​ការកំណត់អត្រាការប្រាក់ជាគោល​សំរាប់​បុនហិរញ្ញប្បទាន

២៥ ធ្នូ ២០០១

ប្រកាសស្តីពី អចលនទ្រព្យរបស់ធនាគារ

០៨ វិចិ្ឆកា ២០០១

ប្រកាសស្តីពី ការផ្ទេរភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ

០៨ វិចិ្ឆកា ២០០១

ប្រកាសស្តីពី ឥណទានចំពោះសម្ព័ន្ធញាតិ

១៥ តុលា ២០០១