ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា​ លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​​ ទេសា​ភិបាលរង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ឱកាស​បើក​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការិយាល័យ​ឥណទាននៅ​ប្រទេសកម្ពុជា

២៦ កុម្ភៈ ២០០៨

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ​២២ ត្រីមាស​ទី​៤​ ​ឆ្នាំ​២០០៧

០៨ កុម្ភៈ ២០០៨

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧២ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០០៨​

០១ កុម្ភៈ ២០០៨

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧១ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ​២០០៨

៣១ មករា ២០០៨

ប្រកាស​ស្តី​ពី​លក្ខណៈ​សំគាល់​នៃ​ក្រដាសប្រាក់​ប្រភេទ​២០០០​រៀល​គំរូ​ថ្មី​

០៣ មករា ២០០៨

ប្រកាស​ស្តី​ពី​កា​រប​ង្ភើ​ត​គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​រូបិយ​វត្ថុ​

០២ មករា ២០០៨

ប្រកាសស្តីពីការប្រើប្រាស់ភាសា​ឯកត្តារូបិយវត្ថុនិងអត្រាប្តូប្រាក់សំរាប់ចុះកិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យ​​និងរាយការណ៏

១៣ ធ្នូ ២០០៧

ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

១៣ ធ្នូ ២០០៧

ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៨ ​ប្រចាំ​ខែធ្នូ ​ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ ធ្នូ ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧០ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ ធ្នូ ២០០៧