សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

១១ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៤២
ខេមរភាសា

១០ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ចំនួន ១០.០០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

១០ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)
ខេមរភាសា

០៩ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៤២
ខេមរភាសា

០៩ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ចំនួន ១០.០០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

០៦ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី១៥
ខេមរភាសា

០៦ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

០៤ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ចំនួន ១០.០០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

០៤ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៤១
ខេមរភាសា

០៣ តុលា ២០២៣