សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី១៦
១៥ វិចិ្ឆកា ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង