សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៤៣
ខេមរភាសា

១៧ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី ការផ្លាស់ប្តូរយន្តការទូទាត់ប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) ឥណប្រតិទាន ៧ថ្ងៃ
ខេមរភាសា

១៧ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី ការកំណត់អត្រាការប្រាក់ថ្មីសម្រាប់ឧបករណ៍ផ្តល់សន្ទនីយភាពរយៈពេលខ្លី (Marginal Lending Facility-MLF)
ខេមរភាសា

១៧ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៤៣
ខេមរភាសា

១៦ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)
ខេមរភាសា

១៦ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

១១ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៤២
ខេមរភាសា

១០ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ចំនួន ១០.០០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

១០ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)
ខេមរភាសា

០៩ តុលា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៤២
ខេមរភាសា

០៩ តុលា ២០២៣