សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៥៣ ឥណប្រតិទាន ៧ថ្ងៃ
០៤ មករា ២០២៤

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង