សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
០៣ មករា ២០២៤

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង