សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១១២
ខេមរភាសា

១៦ សីហា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១១១
ខេមរភាសា

០៩ សីហា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១១១
ខេមរភាសា

០៩ សីហា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់ថ្មីនៃ "សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអត្រាការប្រាក់ផ្លូវការ"
ខេមរភាសា

០៩ សីហា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ​ការដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការជាផ្លូវការ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) ប្លុកឆេន
ខេមរភាសា

០៩ សីហា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី "ការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់លិខិតសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីអត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លូវការ និង អត្រាប្ដូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយបណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល"
ខេមរភាសា

០៨ សីហា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១១១
ខេមរភាសា

០២ សីហា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១១០
ខេមរភាសា

២៦ កក្កដា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១១០
ខេមរភាសា

២៦ កក្កដា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១១០
ខេមរភាសា

១៩ កក្កដា ២០២២