សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៦៥
ខេមរភាសា

២៥ មីនា ២០២៤
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)
ខេមរភាសា

២៥ មីនា ២០២៤
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិ សម្រាប់ប្រតិវេទន៍ នាំចេញ-នាំចូល លោហធាតុ និងត្បូងថ្មមានតម្លៃ
ខេមរភាសា

២០ មីនា ២០២៤
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤
ខេមរភាសា

២០ មីនា ២០២៤
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី២០
ខេមរភាសា

២០ មីនា ២០២៤
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៦៤
ខេមរភាសា

១៩ មីនា ២០២៤
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៦៤
ខេមរភាសា

១៨ មីនា ២០២៤
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)
ខេមរភាសា

១៨ មីនា ២០២៤
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី២០
ខេមរភាសា

១៤ មីនា ២០២៤
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤
ខេមរភាសា

១៣ មីនា ២០២៤