សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋលើកទី ៤
ខេមរភាសា

៣០ វិចិ្ឆកា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១១៩
ខេមរភាសា

២៩ វិចិ្ឆកា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១១៨
ខេមរភាសា

២២ វិចិ្ឆកា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី៤
ខេមរភាសា

២២ វិចិ្ឆកា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១១៨
ខេមរភាសា

២២ វិចិ្ឆកា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹង_ស្តីពី_ការបោះផ្សាយមូលបត្រ_លើកទី៧
ខេមរភាសា

១៦ វិចិ្ឆកា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១១៨
ខេមរភាសា

១៥ វិចិ្ឆកា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឺងស្តីពីលទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋលើកទី៣
ខេមរភាសា

១១ វិចិ្ឆកា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋលើកទី៣
ខេមរភាសា

០៤ វិចិ្ឆកា ២០២២
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១១៧
ខេមរភាសា

០១ វិចិ្ឆកា ២០២២