សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១២​ ថ្ងៃ​ទី​២៦​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

២៦ កញ្ញា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ដេញថ្លៃ​ ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១២
ខេមរភាសា

១៨ កញ្ញា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ទំនាក់ទំនង​សម្រាប់​សាធារណជន​ដែល​មាន​ច​ម្ង​ល់​ឬ​បញ្ហា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

០៨ កញ្ញា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ យុទ្ធនាការ​ស្រលាញ់​ប្រាក់​រៀល​
ខេមរភាសា

៣១ សីហា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១១​
ខេមរភាសា

២២ សីហា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១១​ ថ្ងៃ​ទី​២២​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧
ខេមរភាសា

២២ សីហា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ដេញថ្លៃ​ ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១១​
ខេមរភាសា

១៥ សីហា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ ផ្លែ​ត​ហ្វ​ម​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (NBCP)​
ខេមរភាសា

១១ សីហា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ពង្រឹង​កិច្ច​ការពារ​អតិថិជន​ដែល​ប្រើប្រាស់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​
ខេមរភាសា

០៨ សីហា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ពង្រឹង​កិច្ច​ការពារ​អតិថិជន​ដែល​ប្រើប្រាស់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​
ខេមរភាសា

០៤ សីហា ២០១៧