សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ អគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុង ឱកាសបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបាគង២ ស្តីពី“ការត្រួតពិនិត្យធនាគារ” នៅធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣
១៤ កុម្ភៈ ២០១៣

ទាញយកឯកសារ​