សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ អគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបើក សិក្ខាសាលាវគ្គមធ្យមលើកទី៧ របស់មជ្ឈមណ្ឌល SEACEN ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា - ៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ នៅខេត្តសៀមរាប
២៦ មីនា ២០១៣

ទាញយកឯកសារ​