សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​គន្លឹះ​របស់​លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ ឧបការី​ទេសាភិបាល​និង​ជា​អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្នុង​សន្និសីទ​ស្តី​ពី​ ធនាគារកណ្តាល​នា​អនាគត​
១៨ វិចិ្ឆកា ២០២០

ទាញយកឯកសារ​