សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​បិទ​របស់​លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ ក្នុង​ឱកាស​សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​ លើក​ទី​៣​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ស្តី​ពី​ "​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​៖​ កាលានុវត្តភាព​ និង​ ហានិភ័យ​"​
២៥ វិចិ្ឆកា ២០១៦

ទាញយកឯកសារ​