សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា​ លោក​ជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទ​ថា​ណា​ ទេសាភិបាល​រង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ប្រកាស​ផ្សព្វផ្សាយ​លទ្ធផល​អង្កេត​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​បរទេស​ ឆ្នាំ​២០១៤​
២៨ កក្កដា ២០១៦

ទាញយកឯកសារ​