សុន្ទរកថា
សុន្ទរកថា របស់លោកជំទាវ ជា សិរី អគ្គនាយកបច្ចេកទេស ក្នុងឱកាសបិទ សន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នំាលើកទី២ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
២៩ កញ្ញា ២០១៥

ទាញយកឯកសារ​