សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ សិក្ខាសាលា​ថ្នាក់​ជាតិ​ស្តី​ពី​ការ​ត្រៀម​ទទួល​ការ​វាយតម្លៃ​អញ្ញ​ម​ញ្ញ​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​
១៨ មករា ២០១៦


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ