សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​ជ្រើសតាំង​ធនាគារ​ BNY​ Mellon​ ជា​ភ្នាក់ងារ​រក្សា​មូល​ប​ត្រ​ (Master​ Custodian)​ សម្រាប់​ការងារ​គ្រប់គ្រង​ទុនបម្រុង​អន្តរជាតិ​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
២៣ វិចិ្ឆកា ២០១៥


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ