សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការដកហូត និងលុបចេញពីបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នូវអាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មប្តូរប្រាក់ចំនួន ៥ និងលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មប្តូរប្រាក់ចំនួន ៥៣
១៥ ធ្នូ ២០២២


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ