សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយនិងផ្តល់ឥណទានដោយខុសច្បាប់
២៥ សីហា ២០២២


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ