សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដែលចេញដោយអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
០៦ កក្កដា ២០២២


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ