សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការដាក់ចេញនូវវិធានការគាំទ្រ៥ចំណុច ដើម្បីផ្តល់សន្ទនីយភាពបន្ថែម ដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ សំដៅរួមចំណែកកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩
១៨ មីនា ២០២០


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ