ព័ត៌មាន
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ :​ ស្តី​ពី​ការ​ចេញផ្សាយ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
០៥ កញ្ញា ២០១៣


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ