ព័ត៌មាន
អបអរសាទរ​ សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំឆ្នាំ​ ២០១២​ និង​ ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៣​ របស់​ធនាគារជាតិ​ នៃ​ កម្ពុជា​ កំពង់ចាម​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩-២០​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៣​
១៩ មករា ២០១៣