ព័ត៌មាន
ស្ថានភាពឥណទាននៅកម្ពុជា
២៥ កុម្ភៈ ២០១៧

បរិមាណឥណទានតាមខេត្ត និងស្រុក


ប្រភព៖ ទិន្ន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីតប៉្យួរូកម្ពុជា (CBC) ក្នុងឆ្នាំ២០១៦  

យោងតាមរបាយការណ៍ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ទីប្រជុំជនធំៗ ជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំឥណទានច្រើនជាងគេ ។ ការឱ្យខ្ចីសរុបនៅភ្នំពេញមានចំនួនលើសពី ១ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក និងបណ្តាខេត្តមួយចំនួនផ្សេងទៀត ដូចជា ខេត្តកំពង់ចាង កណ្តាល ត្បូងឃ្មុំ សៀមរាប និងបាត់ដំបង ដែលមានបរិមាណឥណទានចន្លោះពី ៧០០ លានដុល្លារអាមេរិក ទៅ ១ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក ។

 

 

 

 

 

 

 

 

ចំនួនអតិថិជនដែលទទួលបានឥណទានតាមខេត្ត និងស្រុក


ប្រភព៖ ទិន្ន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីតប៉្យួរូកម្ពុជា (CBC) ក្នុងឆ្នាំ២០១៦

ចំនួន​អតិថិជន​ដែល​ទទួល​បាន​ឥណទាន​ច្រើន​ជាងគេ​គឺ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ដែល​មាន​អតិថិជន​ច្រើន​ជាង​ ២០០.០០០​ នាក់​ និង​ ខេត្តកណ្តាល​ ដែល​មាន​អតិថិជន​ ចន្លោះ​ពី​ ១៥០,០០១​ នាក់​ ដល់​ ២០០.០០០​ នាក់​ ។​ បន្ទាប់​ពី​នេះ​ រួម​មាន​ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ សៀមរាប​ កំពង់ចាម​ព្រៃវែង​ តាកែវ​ កំពង់ធំ​ និង​ បាត់ដំបង​ ដែល​មាន​អ្នក​ខ្ចី​ចន្លោះ​ពី​ ១០០.០០១​ នាក់​ ដល់​ ១៥០.០០០​ នាក់​ ។​

 

 

 

 

 

 

 

 

ការបែងចែកឥណទានមិនដំណើរការតាមខេត្ត


ប្រភព៖ ទិន្ន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីតប៉្យួរូកម្ពុជា (CBC) ក្នុងឆ្នាំ២០១៦

ចំពោះគុណភាពឥណទាន ឃើញថា រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ ក្រចេះ ស្ទឹងត្រែង រតនៈគីរី និងកោះកុង មានឥណទានមិនដំណើការខ្ពស់ជាងគេ ជាមួយនឹងអត្រាធំជាង ១,៥១% ខណៈដែលខេត្តកណ្តាល បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និង ស្វាយរៀង មានអត្រាឥណទានមិនដំណើការចន្លោះពី ១,០១% ទៅ ១,៥០% ប៉ុណ្ណោះ ។

 

 

 

 

 

 

 

 

ករណីសិក្សាអំពីខេត្តស្វាយរៀង


ប្រភព៖ ទិន្ន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីតប៉្យួរូកម្ពុជា (CBC) ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

- ចំនួនប្រជាជន ៦០១.០៩០ នាក់ (ជំរឿនឆ្នាំ២០១៣)

- ចំនួនប្រជាជនមានអាយុលើសពី១៨ឆ្នាំ មាន ៣៨២.២៩៧ នាក់

- ចំនួនគ្រួសារ ១៣៦,១៥៧ គ្រួសារ

- ចំនួនស្រុក ៨ ស្រុក

- ចំនួនឥណទានសរុប ២៦៧ លានដុល្លារអាមេរិក

- ចំនួនអ្នកខ្ចី ៨៧.៨២៨ នាក់

- ចំនួនគណនី ១១០.១៣៧ គណនី

- ទំហំឥណតទានជាមធ្យម ៣.០៧៣ ដុល្លារអាមរិក

- ឥណទានមិនដំណើរការ ១,២៦%

- អតិថិជនដែលខ្ចីពី ១គ្រឹះស្ថាន មាន ៨៥,០៨%

- អតិថិជនដែលខ្ចីពី ២គ្រឹះស្ថាន មាន ១២,៣៩%

- អតិថិជនដែលខ្ចីពី ៣គ្រឹះស្ថាន មាន ២,២៨%

- អតិថិជនដែលខ្ចីលើសពី ៣គ្រឹះស្ថាន មាន ០,២៤%

- ៦៥% នៃចំនួនគ្រួសារទូទាំងខេត្ត បានទទួលឥណទានពី គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ (ដោយសន្មត់ថាក្នុង១ គ្រួសារមានមនុស្សតែម្នាក់គត់ ដែលអាចទទួលបានឥណទាន)

- ២៣% នៃចំនួនប្រជាជនដែលមានអាយុលើសពី ១៨ ឆ្នាំ ទទួលបានឥណទានពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ។