ព័ត៌មាន
កិច្ចប្រជុំលើកទី​ ១៨ ថ្នាក់ទេសាភិបាល​ធនាគារកណ្តាលនៃក្រុមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំង
១៩ ឧសភា ២០១១