ព័ត៌មាន
ពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ​ ២០១០ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១១ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ថ្ងៃទី​៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
០៨ កុម្ភៈ ២០១១ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ