សេចក្តីជូនដំណឹង
ប្រតិទិន ស្តីពី ការអនុវត្តប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) រយៈពេល ១ឆ្នាំ
០៥ មិថុនា ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង