សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
០៥ មិថុនា ២០២៤

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង