សេចក្តីជូនដំណឹង
សៀវភៅកម្រងច្បាប់ និង​បទប្បញ្ញតិអនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ,​បច្ចុប្បន្នកម្ម ២០១១
១៣ មិថុនា ២០១២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង