សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី១៩
១៥ កុម្ភៈ ២០២៤

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង