សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
១៤ កុម្ភៈ ២០២៤

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង