សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៥២ ឥណប្រតិទាន ៧ថ្ងៃ
២៨ ធ្នូ ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង