សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
២០ ធ្នូ ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង