សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី១៧
២០ ធ្នូ ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង