សេចក្តីជូនដំណឹង
ជំរាបមក លោក នាយក-នាយិកា គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុ
២៧ ធ្នូ ២០០២

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង