សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័​ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ថា​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ឯកជន​
១៤ កុម្ភៈ ២០១៧

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង