សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការដាក់ឱ្យដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
១៩ កញ្ញា ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង