សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣
១៣ កញ្ញា ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង