សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី១០
១៦ ឧសភា ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង