សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្ទេរការទៅ-មក ខេត្ត-ក្រុង និងការកំណត់កំរៃសេវា
១០ មករា ២០០៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង