សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
២៧ កុម្ភៈ ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង