សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី ការផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
០៣ កុម្ភៈ ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង