សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្ដីថ្លៃងការណ៍រួមរវាង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ
០២ កុម្ភៈ ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង