សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរយន្តការ និងលក្ខខណ្ឌជាវមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) ទាំងជាប្រាក់រៀល និងជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
១៦ មករា ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង